Automatické CNC obrábanie

Náš strojový park obohatil nový CNC obrábací stroj s možnosťou mimo-osového obrábania. Dokážeme teda v plne automatickom cykle obrábať rotujúcimi nástrojmi obrobky ako v osi “Y” tak aj v osi “Z”. Sme nesmierne radi, že “ON” to bude už robiť všetko sám…:)

Vyrábame certifikované konštrukcie !!!

Spoločnosť Askozvar úspešne absolvovala audit TUV SUD na výrobu oceľových konštrukcií podľa EN1090-2 a získali sme oprávnenie na naše výrobky udeľovať značku CE.

Oprávnenie vo vysokej skupine EXC 3 nás oprávňuje vyrábať konštrukcie vnajvyššej akosti – staticky aj dynamicky namáhané napr. mostové oceľové konštrukcie, žeriavove dráhy, štadióny…

Jednoducho – na nás sa dá spoľahnúť ….

Vzácne ocenenie: Medaila akademika Čabelku

Dňa 10/11/2016 bola konateľovi spoločnosti ASKOZVAR s.r.o., Ing. Jozefovi Zohnovi st., slávnostne udelená Medaila akademika Čabelku. Toto vyznamenanie sa udeľuje len zváračským odborníkom za vynikajúce celoživotné výsledky vo zváraní a vedecký prínos v oblasti zvárania. Ocenenie získal za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania.

To len svedčí o profesionalite a kvalite našej spoločnosti aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

GRATULUJEME!!!!!

!!! Sme oprávnení vyrábať podľa PED a W0 !!!!

Po viac ako ročnej príprave sme úspešne absolvovali audit spoločnosťou TUV SUD, kde sme získali oprávnenie na výrobu častí tlakových nádob ako príruby, nátrubky, veká, T-kusy, kolená, redukcie a …. sme oprávnení k daným výrobkom vydávať pod našou hlavičkou certifikáty 3.1 podľa EN 10204, čo nás ako spoločnosť zaradilo medzi jednu z mála firiem v Európe s týmto oprávnením.

Obchodujete s cenenou firmou !!!!

Naša spoločnosť získala 5.miesto v rebríčku najzdravších firiem vo východoslovenskom kraji. Tento rebríček bol zostavený Hospodárskymi Novinami a ocenenie odovzdával štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Vojtech Ferencz. Je to pre nás česť a pre našich zákazníkov istota, že ASKOZVAR s.r.o. je tá správna voľba.

Dvíhacie zariadenie

  • slúži na dvíhanie paletiek v regálovom systéme. Návrh a realizácia vznikla na základe požiadavky ergonomického inžiniera. Bola konštatovaná nadmerná námaha chrbtice pracovníka pri manipulácii s naloženými zásobníkmi. Naša realizácia priniesla riešenie, kde sme anulovali vplyv váhy na zdravie človeka a tým sme zvýšili komfort zamestnancov počas výkonu ich práce.

Rozširujeme svoj rozsah pôsobnosti

Spoločnosť ASKOZVAR s.r.o. získala na prelome rokov 2014/2015 autorizáciu od NoBo Bureau Veritas (Francúzsko). Sme oprávnení v mene Bureau Veritas uskutočňovať skúšky zváračov v rámci EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14 732…Zároveň prevádzame schvaľovanie WPQR postupov zvárania podľa EN 15 614 v plnom rozsahu zváračských technológií.

Od svojho založenia v roku 1828 skupina Bureau Veritas dôsledne budovala uznávanú odbornú znalosť, pomáhajúc klientom spĺňať normy a predpisy vzťahujúce sa ku kvalite, bezpečnosti a ochrane zdravia, životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti.

Sieť regionálnych a lokálnych kancelárií skupiny riadi vzťahy s klientmi a poskytuje komplexný rozsah služieb zahŕňajúcich inšpekcie, testovanie, audity, certifikáciu, klasifikáciu lodí a súvisiacu technickú asistenciu, školenia a outsourcing. Ak je potrebné, Bureau Veritas takisto poskytuje poradenské služby.

\Ako nezávislý certifikačný orgán Bureau Veritas Certification poskytuje celé spektrum certifikačných a audítorskych služieb. Uskutočňuje audity podľa uznávaných noriem a štandardov, ktoré môžu zahŕňať aj špecifické požiadavky klientov v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

ASKOZVAR opäť rozširuje rozsah svojej pôsobnosti!!!

Na prelome rokov 2015 a 2016 sme podpísaním zmluvy nadviazali spoluprácu s Výskumným ústavom zváračským – Priemyselný inštitút SR. Takže Vám ponúkame certifikáciu zváračského personálu aj prostredníctvom tejto SNASom akreditovanej spoločnosti.

Výskumný ústav zváračský vznikol v januári roku 1949 ako štátna rozpočtová organizácia z iniciatívy nestora zvárania v bývalom Československu prof. Ing. Jozefa Čabelku, DrSc. Po desaťročia patrí k popredným medzinárodne známym výskumným a vývojovým inštitúciám.