Dvíhacie zariadenie

  • slúži na dvíhanie paletiek v regálovom systéme. Návrh a realizácia vznikla na základe požiadavky ergonomického inžiniera. Bola konštatovaná nadmerná námaha chrbtice pracovníka pri manipulácii s naloženými zásobníkmi. Naša realizácia priniesla riešenie, kde sme anulovali vplyv váhy na zdravie človeka a tým sme zvýšili komfort zamestnancov počas výkonu ich práce.

Rozširujeme svoj rozsah pôsobnosti

Spoločnosť ASKOZVAR s.r.o. získala na prelome rokov 2014/2015 autorizáciu od NoBo Bureau Veritas (Francúzsko). Sme oprávnení v mene Bureau Veritas uskutočňovať skúšky zváračov v rámci EN 287, EN ISO 9606, EN ISO 14 732…Zároveň prevádzame schvaľovanie WPQR postupov zvárania podľa EN 15 614 v plnom rozsahu zváračských technológií.

Od svojho založenia v roku 1828 skupina Bureau Veritas dôsledne budovala uznávanú odbornú znalosť, pomáhajúc klientom spĺňať normy a predpisy vzťahujúce sa ku kvalite, bezpečnosti a ochrane zdravia, životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti.

Sieť regionálnych a lokálnych kancelárií skupiny riadi vzťahy s klientmi a poskytuje komplexný rozsah služieb zahŕňajúcich inšpekcie, testovanie, audity, certifikáciu, klasifikáciu lodí a súvisiacu technickú asistenciu, školenia a outsourcing. Ak je potrebné, Bureau Veritas takisto poskytuje poradenské služby.

\Ako nezávislý certifikačný orgán Bureau Veritas Certification poskytuje celé spektrum certifikačných a audítorskych služieb. Uskutočňuje audity podľa uznávaných noriem a štandardov, ktoré môžu zahŕňať aj špecifické požiadavky klientov v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

ASKOZVAR opäť rozširuje rozsah svojej pôsobnosti!!!

Na prelome rokov 2015 a 2016 sme podpísaním zmluvy nadviazali spoluprácu s Výskumným ústavom zváračským – Priemyselný inštitút SR. Takže Vám ponúkame certifikáciu zváračského personálu aj prostredníctvom tejto SNASom akreditovanej spoločnosti.

Výskumný ústav zváračský vznikol v januári roku 1949 ako štátna rozpočtová organizácia z iniciatívy nestora zvárania v bývalom Československu prof. Ing. Jozefa Čabelku, DrSc. Po desaťročia patrí k popredným medzinárodne známym výskumným a vývojovým inštitúciám.